Informace a dokumenty k předmětu Řízená farmaceutická praxe pro akad. rok 2019/2020
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy teorie práva, právních systémů. Zejména seznámí studenty s obsahem vybraných základních právních předpisů z oblasti zdravotnického práva se zaměřením na lékárenství, jejichž znalost je předpokladem výkonu jejich budoucího povolání z hlediska odbornosti farmaceuta - zdravotnického pracovníka. Nedílnou součástí jsou otázky etiky výkonu povolání zdravotnického pracovníka obecně a farmaceuta speciálně.
Kurz "Pharmacy practice" seznamuje studenty s teorií lékárenské praxe - v obecných souvislostech a následně ukazuje praktickou aplikaci v ČR. Hlavním cílem je vytvořit teoretický základ pro praxe v lékárnách. V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí důkladněji se strukturou a fungováním lékáren (služby nabízené veřejnosti), přehledem informačních zdrojů pro farmakoterapeutické konzultace a podporu zdraví, podrobnostmi o výdejní činnosti, s požadavky na přípravu léčiv v lékárně, s cenotvorbou. Prostřednictvím seminářů studenti budou trénovat vybrané aktivity - vyhledávání a poskytování informací, nakládání s lékařskými předpisy - evidence, výpočty maximálních prodejních cen léčiv, studenti absolvují exkurzi do distribuční společnosti.
Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s implementací pravidel pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Obsahové zaměření: Činnost výdejní, informační a konzultační, kontrolní, zásobovací, skladovací, administrativní, činnosti pomocné, příprava léčiv, nemocniční lékárenství, řetězcové lékárny. Práce s informačními systémy pro zpracování provozních dat a při vyhledávání odborných informací pro farmakoterapeutické konzultace a podporu zdraví, exkurze do distribuční firmy.
Cíle studijního předmětu: Uplatnění teoretických poznatků získaných během dosavadního studia - zejména lékárenství ale i ostatních farmaceutických disciplín - v provozu lékárny. Obsahové zaměření: Studenti se účastní všech činností v lékárně. Prakticky aplikují a implementují legislativní předpisy pro jednotlivé činnosti v lékárně, zdokonalují své znalosti o principech dokumentace a o základech administrativy spojené s provozem lékáren, prohlubují své návyky pro práci "lege artis".
Cíle předmětu česky Cíle studijního předmětu: Uplatnění teoretických poznatků získaných během dosavadního studia - zejména lékárenství ale i ostatních farmaceutických disciplín - v provozu lékárny. Obsahové zaměření: Studenti se účastní všech činností v lékárně. Prakticky aplikují a implementují legislativní předpisy pro jednotlivé činnosti v lékárně, zdokonalují své znalosti o principech dokumentace a o základech administrativy spojené s provozem lékáren, prohlubují své návyky pro práci "lege artis".