Organická chemie seznamuje studenty se základy struktury organických sloučenin, jejich reakcemi a pochopením reakčních mechanismů. Organická chemie tvoří základ pro další předměty, jako je biochemie, analytická a farmaceutická chemie, fyziologie a farmakologie a další zdravotní a biologické vědy. Speciální pozornost je věnována vztahům mezi organickou chemií a těmito disciplínami.

Kurz F1AC1 Návody na cvičení (IVA 2019) obsahuje zpracované materiály pro laboratorní cvičení z Obecné a anorganické chemie ve formě skript. Kromě návodům ke konkrétním laboratorním úlohám obsahují skripta i stručný nástin základních chemických výpočtů (navážky, teoretické výtěžky), přehled obecných laboratorních technik, seznam a charakteristiku použitých chemikálií a fotografie několika základních aparatur.

Dále kurz obsahuje pdf verzi dvou posteru (základní chemické sklo a používané aparatury), které jsou fyzicky pověšeny v laboratoří , v které probíhají praktická cvičení.

Jedná se o materiály, které byly vypracovány v rámci projektu č. 2019FaF/3150/82 podpořeného finančními prostředky Interní vzdělávací agentury VFU Brno.

Za poskytnuté finance děkujeme!

Kolektiv autorek

Seznámení se základním rozdělením chemických disciplin, předmětem chemie a významem tohoto předmětu pro farmaceuty. Předmět se zabývá základními chemickými pojmy a zákony, vztahy pro výpočet látkového množství a koncentrace, stavbou atomu, radioaktivitou, základními vztahy používanými ve spektrální analýze, tvary atomových orbitalů, chemickou vazbou včetně hybridizace, skupenskými stavy látek, periodickým zákonem a setříděním prvků, včetně formy a členění periodické soustavy, včetně vlastností jednotlivých prvků v periodické tabulce.
V průběhu seminářů budou počítat příklady pro výpočet látkového množství, složení roztoků, ředění a směšování roztoků, sestavování chemických vzorců a rovnic a stechiometrickými výpočtem podle nich a výpočtem pH. V rámci praktických cvičení se seznámí se základní laboratorní technikou a provedou přípravu některých anorganických sloučenin podle vypočtených vztahů. V rámci protokolu musí popsat principy metod, veškeré výpočty a vypočíst teoretický výtěžek a tento porovnat s praktickým výtěžkem.

The students will be acquainted with the subject of chemistry including the basic branches of chemistry and the importance of chemistry for pharmacists. The course will focus on the following items: fundamental chemical terms and laws, equations for calculating the quantity of substance and concentration, atomic structure, radioactivity, basic equations used in spectral analysis, models of atomic orbitals, chemical bond including hybridization, physical states of matter, the periodic law and the classification of elements including forms and the division of the periodic system into groups, and the properties of individual elements in the periodic table. 
Seminars will concentrate on problems such as calculating the amount of substance, composition of solutions, diluting and mixing solutions, formation of chemical formulas and balancing equations for stoichiometric calculations, and the calculation of the pH. During practical exercises, the students will be acquainted with the basics of laboratory work and will also prepare some inorganic compounds according to calculated equations. The students will elaborate protocols containing the description of the principle of the method and all calculations including the calculation of theoretical yield which will be compared with the practical yield obtained.