Předmět je orientován na základy problematiky chovu a použití pokusných zvířat. Zaměření přednášek je na obecnou problematiku chovu a welfare pokusných zvířat, legislativní základy a dále na konkrétní specifika jednotlivých druhů pokusných zvířat. V rámci praktických cvičení studenti získávají informace o vyplňování vzorů žádostí a dalších dokumentů k dodržení legislativních požadavků v ochraně pokusných zvířat. Dále pak studenti zde aplikují získané znalosti z přednášek v oblasti obohacení chovu, podmínkách péče a hodnocení welfare laboratorních pokusných zvířat. Cílem předmětu je, aby byl posluchač samostatně schopen orientovat se v současných požadavcích na ochranu pokusných zvířat, ohodnotit welfare zvířat určených pro pokusné účely a rovněž dokázal aplikovat nejnovější poznatky v praxi pokusů na zvířatech.

Obsahovou náplní předmětu I. Bakalářská práce – Metodologie a biostatistika je seznámit studenty se standardním členěním odborné práce, s formálními a obsahovými náležitostmi odborné práce, s vyhledáváním odborných zdrojů v citačních databázích odborných článků a s citacemi odborných prací. Druhá stěžejní část předmětu je věnována základnímu seznámení s postupy při zpracování biomedicinských dat a zejména statistickému vyhodnocení získaných dat. Výuka klade důraz na schopnost samostatně hodnotit data získaná v rámci experimentálních a klinických studií z oblasti veterinární medicíny, a to pomocí biostatistických metod s využitím výpočetní techniky. Znalosti z oblasti biostatistiky studenti uplatní již v průběhu studia při zpracovávání odborných prací.