Statut VFU Brno

 Jednací řád Akademického senátu VFU Brno

 Volební řád Akademického senátu VFU Brno

 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno

 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců VFU Brno

 Stipendijní řád VFU Brno

 Disciplinární řád pro studenty fakult VFU Brno

 Řád celoživotního vzdělávání VFU Brno

 Pravidla zajišťování kvality VFU Brno

 Vnitřní mzdový předpis

 Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno

 Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech VFU Brno

 Jednací řád Vědecké rady VFU Brno

 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VFU Brno

 

archiv

 Statut VFU Brno

 Volební a jednací řád AS

 Vnitřní mzdový předpis, do 30.6.2018

 Jednací řád Vědecké rady VFU Brno

 Řád výběrového řízení

 Studijní a zkušební řád kreditního systému studia

 Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů

 Stipendijní řád

 Stipendijní řád

 Discipinární řád pro studenty

 Pravidla a podmínky celoživotního vzdělávání