Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech VFU Brno

 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno

 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců VFU Brno

 Stipendijní řád VFU Brno

 Disciplinární řád pro studenty fakult VFU Brno

 Řád celoživotního vzdělávání VFU Brno

 Pravidla zajišťování kvality VFU Brno

 Vnitřní mzdový předpis

 Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno

 Jednací řád Vědecké rady VFU Brno

 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VFU Brno

 Volební řád Akademického senátu VFU Brno

 Jednací řád Akademického senátu VFU Brno

 Statut VFU Brno

 

archiv

 Statut VFU Brno

 Volební a jednací řád AS

 Vnitřní mzdový předpis, do 30.6.2018

 Jednací řád Vědecké rady VFU Brno

 Řád výběrového řízení

 Studijní a zkušební řád kreditního systému studia

 Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů

 Stipendijní řád

 Stipendijní řád

 Discipinární řád pro studenty

 Pravidla a podmínky celoživotního vzdělávání